Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

Ο ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΑΝΤΑΡΤΗΣ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ (ΜΕ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ)

Δημοσιογράφος: οἱ αἰτιάσεις τῆς εἰσαγγελίας ἑστιάζονται στὸ ὅτι ἡ συγκεκριμένη σελίδα δὲν ἐξυπηρετεῖ "ἐκπαιδευτικοὺς καὶ ἐρευνητικοὺς σκοπούς"...
Πρύτανις: Ἡ ἐκπαίδευσι καὶ ἡ ἔρευνα ἐρείδονται στὴν ἐλευθερία τῆς σκέψης, στὴν ἀπρόσκοπτη δημιουργία καὶ διάχυσι ἰδεῶν, ἔστω καὶ ἀκραίων, ἔστω καὶ ἀπορριπτέων.

Δήλωσε χθὲς ὁ πρύτανις καὶ πάλι εἰς στὰ "Νέα"
πὼς προστατεύει κι εὐνοεῖ ἐν πλήρει συνειδήσει
κάθε σελίδα ὑπαρκτή, ἀκόμη καὶ ἀκραία
κι ὅτι τὸ Ιndymedia δὲν πρόκειται νὰ κλείσῃ.

Εὐχόμαστε στὸν πρύτανι καλὴ ἐπιτυχία
στὸ ἀντάρτικο ποὺ κήρυξε ἐνάντια στὸ νόμο
κι ἐρώτησι τοῦ κάνουμε ὰν θέλῃ ἐπικουρία
κι ἐμᾶς σιμά του στὸ βουνό, τὴν πόλι καὶ τὸν δρόμο.

Μαζἰ θὰ καταργήσουμε τὸν νόμο τοῦ ἀσύλου
κι αὐτὸ τὸ τόσο ἄθλιο τὸ ἄρθρο δεκαέξι,
τὸν γάμο θὰ ἐγκρίνουμε τοῦ δήμαρχου τῆς Τήλου
κι οἱ τόνοι θὰ ἐπιστρέψουνε ξανὰ σὲ κάθε λέξι.

Κι ἀφ' οὗ ἀνάγκη σ' ἔχουνε διωκόμενες σελίδες
ἰδοῦ λαμπρὸ κατάλογο σοῦ δίνω νὰ προβάλλῃς
καὶ σ' ἄλλες τὴν ἑπόμενη φορὰ ἐφημερίδες
ὡς δεῖγμα ἐλευθερόφρονος πολιτικῆς μεγάλης.

Στὸ σέρβερ τάχιστα νὰ μποῦν σελίδες παιδοφίλων,
σελίδες τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, σελίδες ποὔχουν τζόγο
σελίδες ποὺ ἀπαγόρευσαν οἱ νόμοι τῶν γραικύλων
καὶ ποὺ στερῆσαν ἀπ' αὐτὲς καὶ ὕπαρξι καὶ λόγο.

Καὶ τότε, μέγα πρύτανι, ἀγωνιστά, συντρόφι,
θὰ σὲ κηρύξουν ἥρωα καὶ μάρτυρα κι ἀκόμη
ξόμπλι θὰ φτιάχνουν, φυλαχτό, ματζοῦνι, γιατροσόφι
ἀπ' τὴν σεπτή σου πολιὰ καὶ χτενισμένη κόμη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου